SOPA School of Perfo rming Arts Seoul

_학과안내_연기예술과

연기예술과
깊이있는 훈련 과정을 통해 신한류를 이끌어갈 실력있는 연기자를 양성합니다.

교육과정 서울공연예술고등학교 교육과정 단위배당표

교과
영역
교과
(군)
세부
교과목
기준
단위
운영
단위
1학년(2015) 2학년(2016) 3학년(2017) 비고 이수
단위
필수
단위
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
기초 국어 국어 II 5 3 3             17 48 10 30
화법과 작문 5 3   3          
문학 5 6     3 3      
독서와 문법 5 5         2 3  
수학 수학 5 3 3             14 10
수학 5 3   3          
미적분 5 4     2 2      
확률과 통계 5 4         2 2  
영어 실용영어 5 6 3 3           17 10
영어 5 6     3 3      
영어 5 5         2 3  
탐구 사회 한국사 5 6     3 3       15 25 10 20
한국지리 5 2         1 1
생활과윤리 5 4 2 2          
사회.문화 5 3         2 1  
과학 과학 5 2 1 1           10
지구과학Ⅰ 5 4 2 2           10
생명과학Ⅰ 5 4     2 2      
체육예술 체육 운동과
건강생활
5 4 2 2           10 15 10 15
스포츠문화 5 6     2 2 1 1  
예술 음악과 생활 5 4     1 1 2 1   5 5
생활교양 기술·가정/
제2외국어
한문/교양
중국어Ⅰ 5 4 2 2           12 12 12 12
일본어Ⅰ 5 4     2 2    
종교학/철학 5 4     1 1 1 1 선택
보통교과 소개   100 18 18 19 19 13 13   100 77
전공교과 연극의이해 5 4 2 2           80 80
연극제작실습 22 22     11 11      
연기 46 46 11 11     12 12  
무대기술 5 4     2 2      
연극감상과
비평
5 4         2 2  
전공교과 소계   80 13 13 13 13 14 14   80 80
이수단위 소계   180 31 31 32 32 27 27   180  
창의적 체험활동 24 24 4 4 3 3 5 5      
학기별 총 이수단위     35 35 35 35 32 32      
                       
학년별 총 이수단위     70 70 64   204 204
Welcom to SOPA ̵ йȣ α ȸ ƴϼ̽ʴϱ? ȸ ̵/йȣ ̽ϱ? ̵/йȣ н